Close

June 14, 2017

Hướng dẫn tạo GitHub Pages

1. Tạo một repository

Đăng nhập  vào GitHub và tạo một repository mới đặt tên theo tên username đăng nhập của bạn username.github.io.

2. Clone repository

Đi đến thư mục lưu project của bạn, và clone repository:

git clone https://github.com/username/username.github.io

3. Hello World

 • Chuyển đến thư mục project vừa clone và  add index.html file:

  ~cd username.github.io

  ~echo “Hello World” > index.html

  4. Push it

  Add, commit, and push your changes:

  ~git add –all

  ~git commit -m “Initial commit”

  ~git push -u origin master

  5. Hoàn tất

  …and you’re done!

  Mở trình duyệt và tận hưởng thành quả http://username.github.io.

 

Source github

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *