Close

Swift

Các câu hỏi phỏng vấn vị trí lập trình viên .NET

​ CHuẩn bị phỏng vấn OOP Abstraction (Tính trừu tượng) Encapsulation (Tính bao đóng) Inheritance (Tính kế thừa) Polymophirsm (Tính đa hình) HTML, CSS, XML jQuery Design patterns là các mẫu thiết kế có sẵn, dung để giải quyết một vấn đề. Áp dụng mẫu thiết kế này sẽ làm code dễ bảo trì, mở rộng hơn. […]

Read More