Close

React

Các lỗi thường gặp trong React JS

Bạn là React developer mới, hẳn bạn sẽ thường gặp các lỗi phổ biến trong React sau đây Lỗi closing tag Expected corresponding JSX closing tag for <img> 37 | <div class=”col-sm-12″> 38 | <img class=”img-responsive” src=”{player.urlToImage}” alt=”Photo”> > 39 | </div> | ^ 40 | 41 | <div class=”col-sm-12″> 42 | <div class=”description”> Bạn […]

Read More

Render HTML comment trong React

Bạn cần render HTML comment trong JSX import React, {Component, PropTypes} from ‘react’; import ReactDOM from ‘react-dom’; class ReactComment extends Component { static propTypes = { text: PropTypes.string, trim: PropTypes.bool }; static defaultProps = { trim: true }; componentDidMount() { let el = ReactDOM.findDOMNode(this); ReactDOM.unmountComponentAtNode(el); el.outerHTML = this.createComment(); } createComment() { let text = this.props.text; […]

Read More

Comment trong React JSX

Có những cách nào để comment trong React JSX. Với các comment Javascript thông thường trong JSX sẽ được parse như Text và hiển thị lên View. Ví dụ: // comment Không thể sử dụng HTML comment trong JSX vì nó coi chúng là các DOM Node thật. render() { return ( <div> <!– This […]

Read More