Close

Programming

Git command

git init git add –all git commit -m “first commit” git remote add origin https://github.com/caothetoan/Crawler-Python.git git push -u origin master   git add –all git commit -m “first commit” git push -u origin master git clone https://github.com/caothetoan/Crawler-Python.git git add –all git commit -m “first commit” git push -u origin master

Read More

Hướng dẫn tạo GitHub Pages

1. Tạo một repository Đăng nhập  vào GitHub và tạo một repository mới đặt tên theo tên username đăng nhập của bạn username.github.io. 2. Clone repository Đi đến thư mục lưu project của bạn, và clone repository: git clone https://github.com/username/username.github.io 3. Hello World Chuyển đến thư mục project vừa clone và  add index.html file: ~$ cd username.github.io ~$ echo “Hello World” > index.html […]

Read More

Các lỗi thường gặp trong React JS

Bạn là React developer mới, hẳn bạn sẽ thường gặp các lỗi phổ biến trong React sau đây Lỗi closing tag Expected corresponding JSX closing tag for <img> 37 | <div class=”col-sm-12″> 38 | <img class=”img-responsive” src=”{player.urlToImage}” alt=”Photo”> > 39 | </div> | ^ 40 | 41 | <div class=”col-sm-12″> 42 | <div class=”description”> Bạn […]

Read More

Render HTML comment trong React

Bạn cần render HTML comment trong JSX import React, {Component, PropTypes} from ‘react’; import ReactDOM from ‘react-dom’; class ReactComment extends Component { static propTypes = { text: PropTypes.string, trim: PropTypes.bool }; static defaultProps = { trim: true }; componentDidMount() { let el = ReactDOM.findDOMNode(this); ReactDOM.unmountComponentAtNode(el); el.outerHTML = this.createComment(); } createComment() { let text = this.props.text; […]

Read More

Comment trong React JSX

Có những cách nào để comment trong React JSX. Với các comment Javascript thông thường trong JSX sẽ được parse như Text và hiển thị lên View. Ví dụ: // comment Không thể sử dụng HTML comment trong JSX vì nó coi chúng là các DOM Node thật. render() { return ( <div> <!– This […]

Read More

Các câu hỏi phỏng vấn vị trí lập trình viên .NET

​ CHuẩn bị phỏng vấn OOP Abstraction (Tính trừu tượng) Encapsulation (Tính bao đóng) Inheritance (Tính kế thừa) Polymophirsm (Tính đa hình) HTML, CSS, XML jQuery Design patterns là các mẫu thiết kế có sẵn, dung để giải quyết một vấn đề. Áp dụng mẫu thiết kế này sẽ làm code dễ bảo trì, mở rộng hơn. […]

Read More